Bibliyografya

Temmuz 3, 2019
Temmuz 3, 2019

Bibliyografya

Bibliyografya Abu Bekr Abdurrazzak; Huccat al-Gazâli; Kahire. Abu Bekr Muhammed al-Kelâbâdî; Kitab al-Taarruf fi Mezheb Ehl Tasavvuf; Mısır, 1932. Abu Nasr al-Sarrâc al-Tûsi; Kitab al-Luma; Mısır, […]
Temmuz 3, 2019

Eski Türklerin İnançları

Eski Türklerin İnançları Kitabımızı bitirmeden önce Eski Türklerin inançlarına da kısaca dokunmak pek yerinde olacaktır. Eski Türklere göre, Tanrı Ülken’e ait olan üçüncü kat gökte bir […]
Temmuz 3, 2019

İslam Tasavvufu

İslâm Tasavvufu İslâm’da mistisizm, kendi has deyimi ile (Tasavvuf), İslâm dininin özü ve gerçek yüzüdür. Dolayısıyla İslâm dininde tasavvuf, diğer dinlerden çok daha üstün bir önem […]
Temmuz 3, 2019

Hristiyan Tasavvufu

Hristiyan Tasavvufu Tasavvufun Hristiyanlıkta orijinal bir eleman olup olmadığı hakkında, her iki görüş istikametinde de mütalâalar serdedilmiştir. Fakat galip durum olarak, Hristiyanlığın, aslında, mistik bir nüveye […]
Temmuz 3, 2019

Gnostisizm

Gnostisizm Gnostisizm, Helenistik mistisizmin, mistik bilgi anlamında bütün çeşitlerini kavrayan, dolayısıyla, Plotin’i de içine alan önemli bir cereyandır, İkinci yüzyılda Hristiyan savunurlar Gnosisi, ilâhî hakikati içeren […]
Temmuz 3, 2019

Sırri Dinler

Sırri Dinler Fikir tarihinde Helenistik devrenin karakteri senkretist temayüldür. Bu temayül de, özellikle, Sırrî Dinler diye bilinen ve Mısır’da ve Yakın Orta Doğu’da meydana çıkmış olan […]
Temmuz 3, 2019

Plotin’de Tasavvuf

Plotin’de Tasavvuf (204 – 270) Dinle felsefenin iç içe girmesi sonucu meydana gelen ve Şarkta ve Garpta büyük rol oynayan Yeni-Etlâtunculuk, her şeyden önce, mistik bir […]
Temmuz 3, 2019

Philon’da Tasavvuf

Philon’da Tasavvuf (İ.Ö. 25-İ.S. 50) Philon, İskenderiyeli olup milâttan yirmi beş yıl önce doğmuştur. Onun bütün gayreti, Yunan felsefesi ile Yahudi dinini birbiriyle uyuşturmaktı. Bu sebeple, […]
Temmuz 3, 2019

Yahudi Tasavvufu

Yahudi Tasavvufu Hindu, Budist, Hristiyan ve İslâm tasavvufunda mistik tecrübenin esası değişmez ve başkalaşmaz olan vahdettir (Vâhid). Bu tecrübe, süje ve obje gibi, ferdî nefs ve […]