BİBLİYOGRAFYA

Temmuz 6, 2021

BİBLİYOGRAFYA

BİBLİYOGRAFYA Bakılan eserlerden bazıları: E. Taylor: Elements of Metaphysics; London, 1961. Albert Rivaud: Histoire de La Philosophie; Paris, 1948. André Cresson; Descartes; Paris, 1957. André Cresson; […]
Temmuz 6, 2021

SONUÇ

SONUÇ Kitabımızı bir iki cümle ile özetlemek istersek şöyle diyeceğiz: Felsefe kelimesi, Yunanca bir kelimedir ve hakikat sevgisi anlamına gelir. Bu kelimenin Şark’ta karşılığı (Hikmet) kelimesidir. […]
Temmuz 6, 2021

Varlık Hakkında Ana Düşünceler – Sayfa – 7

Immanuel Kant (1724-1804) On sekizinci yüzyıl felsefesi her şeyi müşahede ve tecrübeye bağlamıştı. Kant[1] ise, insan aklında a priori olarak bir takım esaslı kavramların bulunduğunu öne […]
Temmuz 6, 2021

Varlık Hakkında Ana Düşünceler – Sayfa – 6

Baruch Spinoza (1632-1677) Occasionnalisme son noktasına götürülürse Spinoza’nın felsefesine ulaşılır, Descartes’çı sistemden diğer bir sisteme geçilir. Spinoza, Descartes’tan ve özellikle Ortaçağın büyük filozoflarından Yahudi Maimonides’ten çok […]
Temmuz 6, 2021

Varlık Hakkında Ana Düşünceler – Sayfa – 5

RÖNESANS FELSEFEDE YENİ TEMAYÜLLER Skolâstik, on beşinci yüzyıldan sonra sönmeye başlamış ve felsefe alanındaki çalışmalar, sadece, Aristo ve Eflâtun’un eserlerinin şerhlerinden ibaret kalmıştı. (Eflâtun ve Aristo […]
Nisan 5, 2021

Varlık Hakkında Ana Düşünceler – Sayfa – 4

St. Augustinus (M. 354-430) Augustin, Kilise Babalarının en büyüğü olup İlkçağ ile Ortaçağ sınırı üzerinde bulunur ve Patristik Devrin hem yükselişini hem de çöküşünü temsil eder. […]
Nisan 5, 2021

Varlık Hakkında Ana Düşünceler – Sayfa – 3

Epikuros (İ.Ö. 341-270) Sokrat’ın ölümünden sonra, onun izi üzerinde, Kynikler ve Kyrene adlı iki mektebin teşekkül ettiğini ve Kyniklerin ahlâk görüşlerinin ihtiraslarımıza tam bir hâkimiyet fikrine […]
Mart 31, 2021

Varlık Hakkında Ana Düşünceler – Sayfa – 2

Sofistler (İ.Ö. V. Yüzyıl) Kısaca, ilk tabiat filozofları tabiata yönelmişler ve insanı bir konu olarak ele almamışlardı. Demokrit’te bile, yukarıda gördüğümüz gibi, insan, ancak, Tarih konusu […]
Mart 29, 2021

Varlık Hakkında Ana Düşünceler – Sayfa – 1

Thales (İ.Ö. 624-545) Aristo, gerçek felsefî düşüncenin başına fizikçi filozof Miletli Thales’i koymuştur, zira Felsefî düşünüş, Teolojik düşünüşten ilâhlara ait efsanelerden uzaklaştığı derecede temayüz eder. Thales’in […]