V. Küntü Kenz… Sırrı Her Ân Zuhur Etmektedir

Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe

Her şeyde, her zerrede bütün âlemlerin mevcut olduğunu yukarıda çeşitli yerlerde açıklamıştık ve: “Ben bir gizli hazine idim, bilinmek is­tedim ve bilineyim diye bu mahlûkatı yarattım” mealindeki kudsî ha­dîse de sık sık işaret etmiştik. İşte mahlûkat her ân yaratılmakta ve bu gizli hazine de bilinmiş olmaktadır. Fakat bu gizli hazineyi bilen başkası değildir. Yine o hazinenin kendisidir. Çünkü kendinden baş­kası zâten yoktur. Şu hâlde, her ân yaratıyor ve bu suretle de kendini biliyor demektir.

Ve yine bir âyette de şöyle denmektedir: “Gaybı ancak Allah ve onun ilimde râsih olanları bilir.”1. Kur’ân’da bu “Gayb” kelimesi “El-Gayb” şeklinde yazılıdır ve buradaki “Elif, lâm” da istiğrak yani ta’mîm içindir. Şu hâlde, her gaybı bilen de ve gaip denilen de ancak ve ancak o Vâhid-i Kahhârdan 2 ibarettir, başkası değildir. Bunda da anlaşılma­yacak gizli bir taraf yoktur.