Bir Şiir

Melamilik ve Bektaşilik

Kim ki ünsiyyet eder irfân ile irfân olur
Kesb-i insâniyyet eyler sâhib-i vicdân olur

Suret-i insânda hayvanlardan eyle ictinâb
Câhil-ü nâdân ile hemhâl olan nâdân olur

Ahd edüb insânı bul insânla düş insânla kalk
Mutlaka bu hâli ihrâz eyleyen insân olur

Doğruluktan inhiraf etme edîb ol ârif ol
Mâlik-i râh-i hakikat mazhar-ı îmân olur

Ey (Harâbî) dâimâ rind-ü hârâbat zümresi
Böyle makbûl-i Cenâb-ı Hazret-i Sübhân olur.