Bibliyografya

Melamilik ve Bektaşilik

Bakılan Eserlerden Bazıları           

Ahmet Rıfkı, Bektaşî Sırrı, İstanbul, 1325-1327.

Besim Atalay, Bektaşîlik ve Edebiyatı, İstanbul, 1340.

Aşık Paşa Zade, Tarih, İstanbul, 1332.

Abdülbâkî Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmiler, İstanbul, 1931.

Bigg, New Platonism, London, 1895.

E.E Calverley, Worship in İslam, Madra, 1925.

Rıfkı, Bektaşî Sırrı, İstanbul, 1327.

F.W. Husluck, Christianity And İslam Under The Sultans, Oxford, 1929,                                                              

Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul,

Hâmit Sa’di,  Tahtacılar (Türk Yurdu Mecmuası), No: 21, İstanbul, 1926

Ishak Hoca, Kaşif ül-Esrar ve Dafi-ül-Eşrar, İstanbul, 1920.                              

John Kingsley, The Bektashi Order of Dervishes, London, 1937.                              

Kaygusuz Sultan, Risale.

Kadriye Hüseyin, Kaygusuz Sultanla bir Nevruz sabahı (Mihrab Mecmuası No: 15, 16), İstanbul, 1340.

Kemaleddin Harîrî, Tıbyânu Vesâil’il-Hakayık fî beyânı Selâsil’il-Tarâik, Fatih Kitaplığı No: 1430-1432, İstanbul.

Kemaleddin Harîrî, Durr’ul- Meknûn ve Sırru’l-Masûn fî Sülûki Melâmiyyet’ül-Alûn.                                                                   

Kemaleddin Harîrî, Mürşidül-Uşak şerhi.                                              

Kemalleddin Harîrî, Esrar’ut-Tâlîbîn şerhi.                                            

Kemaleddin Harîrî, Vird’üs-Settâr şerhi.

Müncî Baba, Tarikat-ı Aliyye-i Bektâşiyye, İstanbul, 1338.

Necib Âsım, Bektaşî İlmü Hâli, İstanbul, 1925.

Rifat Efendi, Mir’ât’ül-Makaasıd, İstanbul, 1293.

Sa’dettin Nüzhet, Bektaşî Şairleri, İstanbul, 1930.

Sa’dettin Nüzhet, Pîr Sultan Abdal, İstanbul 1929.

Sâdık Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye, İstanbul, 1338-1340.

Sürreyya Baba, Bektaşîlik ve Bektaşîler, İstanbul, 1330.

Tevfik Oytan, Bektaşîliğin İç Yüzü, İstanbul.

Ya’kub Kadri, Nur Baba, İstanbul, 1339.

(Velâyetnâme, Künhülahbâr, Şakayık-ı Nu’mâniye, Ravzat’ul-Evliya, Yevakit ve’l-Cevahir, Risale-i İmam Kuşeyrî, Tarih-i İslam (Ahmed Hil­mi), Hadîkat’ül-Ebrâr, Makalât-ı Hacı Bektâş, Fevaidnâme, Nehc’ül-Belâga, Cifr-i Ali… gibi kitaplar).

Behçet’üs-Sülûk, Burhan’üs-Sâlikîn, Mir’ât’ul-Ebrâr, Menakıb-ı Rical-i Çeştiye, Menakıb-i Evliya-ı Horasan, Hadîkat’ul-Abdal…gibi tezkereler).

(Câvidannâme, Aşknâme, Hakikatnâme, İtaatnâme, Mahşernâme, İstivânâme, Hidâyetnâme, Ahiretnâme, Turâbnâme, Miftah’ül-Hayat, Hutbet’ııl-Beyân, Risale-i Vîran Abdal, Tuhfet’ül-Uşşak, Risale-i Bedreddîn, Ri­sale-i Nokta, Risale-i Hurûf, Câvidân Şerhi gibi Hurûfî kitapları ve bazı özel notlar).

Çeşitli (Nefes) Mecmuaları.